Konya Bilim Merkezi İlimge

Yahudilikte Melek İnancı

 Raziye Betül Dikmen
 3 dk  468

Dünyanın bilinen en eski tek Tanrılı dini olan Yahudilikte, meleklerin Tanrı’nın elçileri olduğuna inanılmaktadır. İbranice “malach” olarak bilinen ve haberci anlamına gelen meleklerin insanlığa haber ulaştırmak, Tanrı tarafından verilen görevleri yerine getirmekle sorumlu olduklarına inanılmakta ve onların ateşten yaratılan saf varlıklar oldukları belirtilmektedir. Yaratılışın ikinci ve beşinci gününde yaratıldıkları kabul edilen meleklerin birbirlerinden tamamen farklı oldukları ve uçabildiklerine inanılmaktadır.


Meleklerin olağanüstü güzellikte saf ve parlak oldukları kabul edilmekte ancak onların görünemez olduğuna inanılmaktadır. Görünmez olmalarına ve insanüstü özelliklere sahip olmalarına rağmen insan formuna girebildikleri kabul edilmektedir. Bilge ve dünya bilgisine hakim olduklarına inanılan meleklerin kutsal oldukları kabul edilmekte ancak yanılmaz olmadıkları düşünülmektedir. Yanılmaz olmamalarının nedeni de meleklerin birbirleriyle olan çekişmeleri olarak kabul edilmektedir.

Yahudi kutsal kitabından hareketle meleklerin ilk olarak haber taşıyıcı olarak görev yaptıkları düşünülmektedir. Bu çerçevede Sarah’nın cariyesi olan Hacer’e bir meleğin göründüğü ve onun bir oğul doğuracağını haber verdiğine inanılmaktadır. Yine benzer bir karşılaşma anı Sarah’nın bir çocuğu olacağının bilgisinin verildiği anlatımda görülmektedir. İbrahim’in oğlu İshak’ı kurban ederken ona engel olan sesin de Tanrı’nın meleğinin sesi olduğu kabul edilmektedir. Yine kutsal kitapta anlatılan ve son derece önemli kabul edilen Yahudilerin atası olan Yakup’un bütün gece güreştiği varlığın bir melek olduğuna inanılmaktadır.


Tüm bu örneklere rağmen Yahudilikte melek inancının tam olarak ne zaman ortaya çıktığı ile ilgili kesin bir zamana işaret edilememektedir. Kutsal kitaplar incelendiğinde özellikle Babil sürgünü sonrasına ait olan kitaplarda meleklerden açıkça söz edildiği görülmektedir. Meleklerin isimleri ve varlıklarından açıkça söz edilmeye başlandığı bu dönem nedeniyle melek inancının Babil sürgünü döneminde İranlıların ve Keldanilerin etkisiyle ortaya çıkmış olabileceği düşünülmektedir. Özellikle Zerdüştlükte var olan düalist tanrı anlayışının Yahudilikte iyi melek-kötü melek olarak ortaya çıkmış olabileceğine inanılmaktadır.


Yahudilikte büyük melek olarak kabul edilen melekler; Uriel, Rafael, Gabriel, Raguel, Mihael, Sariel ve Jeremiel’dir. Bu melekler dışında Yahudi âlim Musa bin Meymun’un, “Mişne Tora” isimli eserinde melekleri hiyerarşik olarak şu şekilde sıraladığı bilinmektedir. Tanrı’nın tahtını ayakta tutan ve baş melek Metatron’a öncülük eden “Chayot Ha Kodesh”; uyumayan ve sürekli Tanrı’nın tahtını korumakla görevli olan “Afyonim”; cesaret ve anlayışları ile tanınan “Erelim”; sevgi ve nezaket örneği olan “Haşmallim”; adalet işleriyle görevli olan “Seraphim”; güzellik ve merhamet melekleri olan “Malahim”; iyinin kötüye karşı olan zaferine bağlı olan “Elohim”; Tanrı’yı yüceltmekle görevli “Ben Elohim”; insanların Tanrı’ya yakın olmaları için yardım eden “Keruv” ve son olarak Tanrı’nın krallığını dünyada inşa etmekle görevli olan “Odur” melekleridir.

Yahudilikte melek inancının Yahudi erken dönemlerinden itibaren var olduğu kabul edilmekte ve bu inancın diğer dinlerle de sürdürüldüğüne inanılmaktadır. Ancak daha öncede ifade ettiğimiz gibi Yahudilikte melek inancının tam olarak ne zaman ortaya çıktığına dair kesin bir yargıda bulunmak mümkün görünmemektedir. Bu nedenle Yahudilere ait olan Talmud ve Midraş metinlerinde meleklerin yaratılışı ve tasniflerine dair farklı anlatımlar bulunmaktadır.

#melek #yahudilik #keruv #serafim #rafael #gabriel #başmelek
0
0
0
Kaynakça

Learn Religions. “Angel Types in Judaism”. Erişim 23 Mart 2023. https://www.learnreligions.com/angel-types-in-judaism-123835

“ANGELOLOGY - JewishEncyclopedia.com”. Erişim 22 Mart 2023. https://www.jewishencyclopedia.com/articles/1521-angelology

“Do Jews Believe In Angels? | My Jewish Learning”. Erişim 22 Mart 2023. https://www.myjewishlearning.com/article/angels/

TDV İslâm Ansiklopedisi. “MELEK”. Erişim 22 Mart 2023. https://islamansiklopedisi.org.tr/melek

Facts.net. “Types of Angels in Judaism and Christianity”, 08 Aralık 2021. https://facts.net/types-of-angels/

“What Are Angels? - Chabad.org”. Erişim 22 Mart 2023. https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/692875/jewish/What-Are-Angels.htm

“YIVO | Angels”. Erişim 22 Mart 2023. https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/angels

BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER