Konya Bilim Merkezi İlimge

Tarihi Havariler Konsili

 Raziye Betül Dikmen
 3 dk  173

Hıristiyanlıkta, ibadet ve inançla ilgili tartışmalı konuların dini esaslara uygun olarak sonuca ulaştırılması ve belirsizliklerin ortadan kaldırılması için farklı isimlerde toplantılar gerçekleştirilir. Konsil de bu toplantılara verilen isimlerden biri olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Latince, 'concilium'dan gelen konsil kelimesi; kurul, meclis anlamına gelir. Konsil, dini öğreti ve pratiklerle ilgili karar vermek için bir araya gelinen toplantılardır. Alınan kararlar, kilise hukukunun uygulanması noktasında oldukça önemlidir.

Havariler Konsili, ilk dönem kilise kurumunun doktrin ve örgüt yapısının temelini oluşturmuştur. İlkeler bazında pek çok karar alınmış, hızla genişleyen inanan kitlesinin sorunlarını çözmek için ciddi adımlar atılmıştır.


Hıristiyanlığa inananların oranı toplumsal olarak önemli bir konuma gelince farklı yaklaşımlar öne çıkmaya başladı ve İsa peygamberin esas havarilerini baskılayarak kendi düşüncelerini Hıristiyanlığa yerleştiren Pavlus öne çıktı. 

Yahudi olmayanlara tebliğin önünü açarak Hıristiyanlığın mevcut şeklini almasında etkili olan Pavlus, İsa’nın Matta İncili’nde geçen ifadelerinin değiştiğini söyledi ve Tanrı’nın artık insanlar arasında ayrım yapmadığı düşüncesini yaygınlaştırdı.

Bu yeni durum pek çok dini ayrışmayı ortaya çıkardı. Bu ayrılıkların ilki, Yahudi olmayan kişilerin Hıristiyan olduğunda Yahudi şeriatına uyup uymamaları ve sünnet olmalarının gerekliliği üzerine olmuştur.


‘Musa’nın şeriatı’ tartışması, bir grubun kurtuluş için tanrısal hukuka bağlı olunması gerektiğini, özellikle sünnetin şart olduğunu söylemesi ile şiddetlenmiştir. Bu konuyla ilgili bir sonuca ulaşılamaması nedeniyle Pavlus ve Barnaba konuyu havarilerle görüşmek için Kudüs’te toplandı.

50 yılında Hıristiyanlığın ilk konsili diye bilinecek olan ve Kudüs’te gerçekleştirilen bu toplantıda Kudüs cemaati adına Yakup ve Petrus, Antakya cemaati adına da Barnaba ve Pavlus sözcülük yapmıştır. Konsil sonunda, kurtuluş için Tanrısal hukuka yani Musa şeriatına gerek olmadığı, başka milletlerden Hıristiyanlığa geçenlere zorluk çıkartılmaması gerektiğine karar verilmiştir. Konsilden sonra Pavlus’un düşüncesi sonucunda Musa şeriatına uymanın zorunlu olmadığı kararı inananlara bir mektupla iletilmiştir.

Elçilerin İşleri’nde geçen mektubun sonu şöyledir:

“Kutsal Ruh ve bizler, gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük: Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve cinsel ahlaksızlıktan sakınmalısınız. Bunlardan kaçınırsanız, iyi edersiniz. Esen kalın.”

Hıristiyanlık tarihinin ilk konsili olan Havariler Konsili’nde alınan kararla Yahudi olmayanların şeriata uymadan Hıristiyan olabilecekleri kabul edilmiştir. Bu durum Hıristiyanlığın Yahudilikten ayrılarak, tamamen yeni bir din olduğunu da göstermektedir. Toplantı sırasında alınan kararların, Hristiyanlığın yayılması ve bir kurum olarak Kilise'nin oluşmasında etkili olduğuna inanılır.

#hıristiyanlık #konsil #havarilerkonsili #pavlus #havariler
0
0
0
Kaynakça

Duygu, Zafer. İsa, Pavlus, İnciller. Düşün Yayıncılık, 2022.

Tümer, Günay vd. Dinler Tarihi. Berikan Yayınevi, 2017.

“Council of Jerusalem | Description, History, & Significance | Britannica”. 07 Temmuz 2023. Erişim 08 Ağustos 2023. https://www.britannica.com/event/Council-of-Jerusalem

“Jerusalem, Council of | Encyclopedia.com”. Erişim 08 Ağustos 2023. https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/jerusalem-council

BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER