Konya Bilim Merkezi İlimge

İnancın Zirvesinde: Dağdaki Vaaz

 Raziye Betül Dikmen
 3 dk  110

“Dağdaki Vaaz” Hıristiyanlıkta, Nasıralı İsa’nın takipçilerine yapmış olduğu en ünlü konuşma olarak bilinmektedir. Bu konuşma Kanonik olarak kabul edilen Matta İncilinin 5. ve 7. bölümleri arasında yer almaktadır. Diğer Kanonik İncillerde Matta İncilinde olduğu gibi İsa’nın dağdaki vaazını anlatan bölüm bulunmamaktadır. Ancak Matta İncilinde bulunan konuşmaya en benzer ifadeler, Luka İncilinde 6:17-49’da geçmektedir.

Uzun bir içeriğe sahip olması nedeniyle Matta İncilinde yer alan İsa’nın Dağdaki Vaazı’nın yalnızca başlangıç kısmına yer vereceğiz;

Ne mutlu ruhta yoksul olanlara!

Göklerin egemenliği onlarındır.

Ne mutlu yaslı olanlara!

Onlar teselli edilecekler.

Ne mutlu yumuşak huylu olanlara!

Onlar yeryüzünü miras alacaklar.

Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara!

Onlar doyurulacaklar.

Ne mutlu merhametli olanlara!

Onlar merhamet bulacaklar.

Ne mutlu yüreği temiz olanlara!

Onlar Tanrı'yı görecekler.

Ne mutlu barışı sağlayanlara!

Onlara Tanrı oğulları denecek.

Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Göklerin Egemenliği onlarındır.

Vaazına bu cümlelerle başlayan İsa, vaaz boyunca göklerin egemenliği, yargı, cehennem, yalancı peygamberlik, dua, sadaka, oruç, yemin, tevekkül, zina, boşanma, fakirlik, yumuşak huyluluk, doğruluk, merhamet, barış, zulüm, komşu sevgisi, düşmana davranışın nasıl olması gerektiği gibi pek çok konudan bahsetmiştir.


Yahudiliğin içinden çıkmış bir din olan Hıristiyanlık, İsa etrafında şekillenmiştir. İsa, Vaftizci Yahya tarafından Ürdün Nehri’nde vaftiz olunduktan kısa bir süre sonra ilahi görevine başlamıştır. Vaftizinin ardından kendi etrafında öğrenciler toplamaya ve vaazlar vermeye başlamıştır. Bu süre içerisinde hastaları iyileştirmiş; cinli, saralı ve felçli hastalara şifa vermiştir. Böylece İsa, halk tarafından tanınmaya ve takip edilmeye başlanmıştır.

Dağdaki Vaaz, İsa’nın doğru yaşamın ebedi rehberi olan sözleri dile getirmesidir. Dağda yaşanan bu konuşma, Yahudilikteki Sina Dağı vahyine benzetilmektedir. Yahudiliğin içinden çıkan Hristiyanlık, Yahudilikte olduğu gibi yalnızca seçilmiş bir millet üzerinden değil tüm inananlar üzerinden ilerler. Burada Tanrı, ateş ve duman yerine insan biçiminde vaaz etmiştir. Sinclair Ferguson, İsa’nın Dağdaki Vaaz’ıyla Tevrat’taki yasaları genişlettiğini ifade etmiştir. İsa yasayı zayıflatmamış, tam aksine Ferisilerin yapmış olduğu şekline karşı çıkmıştır.

İsa’nın vaazında dikkat çeken önemli bir nokta, insanların birbirlerini sevmesine ve birbirlerine karşı nazik olmaları gerektiğine yapılan vurgudur. Kişilerin birbirlerini eleştirmek yerine önce kendi günahları ve eksiklikleriyle ilgilenmesi gerektiğini öğütlemektedir.

Dağdaki Vaaz, Hıristiyanlar açısından eski öğretiler şeklinde değil evrensel bir miras olarak kabul edilmektedir. Vaaz’da geçen emirlerin, inananlarda, merhametin yargıya galip geldiği, sevginin korkuyu yok ettiği bir dünya oluşturma çabasını meydana getirmeyi amaçladığına inanılmaktadır. İsa’nın Celile’de vermiş olduğu bu vaaz, Hıristiyanlar için yol gösterici bir özelliğe sahiptir.

#Hristiyanlık #İsa #Vaaz
0
0
0
Kaynakça

Britannica, “Sermon on the Mount”, 16 Ocak 2024, Erişim 21 Ocak 2024, https://www.britannica.com/topic/Sermon-on-the-Mount 

Çetin, Hülya, “Hz. İsa’nın Dağdaki Vaazının Hristiyanlık Açısından İncelenmesi”, Konya: Selçuk Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, 2012.

FIRM Israel, “What Is the Big Idea of the Sermon on the Mount?”, 24 Şubat 2022, Erişim 21 Ocak 2024, https://firmisrael.org/learn/what-is-the-big-idea-of-the-sermon-on-the-mount/ 

Schrock, David, “The Significance of the Sermon on the Mount: 10 Reflections from Herman Ridderbos | Via Emmaus”, Erişim 21 Ocak 2024. https://davidschrock.com/2018/05/31/the-significance-of-the-sermon-on-the-mount-10-reflections-from-herman-ridderbos/

Thinking Faith: The online journal of the Jesuits in Britain, “The Meaning of the Sermon on the Mount”, Erişim 21 Ocak 2024. https://www.thinkingfaith.org/articles/20080529_1.htm 

BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER