Konya Bilim Merkezi İlimge

Hristiyanların Modernleşme Hareketi: Nostra Aetate

 Mustafa Mücteba Dikmen
 3 dk  326

Nostra Aetate Katolik Kilisesi ile Hristiyan olmayan dinler arasındaki ilişkiyi kurmayı amaçlayan bir bildiridir. 1965'te İkinci Vatikan Konsili tarafından kabul edilen bu belge, Kilise'nin dinler arası ilişkilere yaklaşımında bir dönüm noktası olmuştur. Bu yazımızda, Nostra Aetate'in ana temalarını ve kabul gördüğü dönemi daha derinlemesine inceleyeceğiz.

II. Vatikan Konsili ile birlikte Hristiyanlık bir “çağdaşlaşma” çabası içine girmiştir. 1962'de Papa XXIII. Loannes tarafından düzenlenen konsil, 1965'te Papa VI. Paulus tarafından sonlandırılmıştır.


II. Vatikan Konsilinde alınan kararlar, konsilin sonunda toplu bir şekilde yayımlanmıştır. İsimlerini Latince ilk kelimelerinden alan belgeler temelde üç kategoriye ayrılmaktadır:

1) Constitutiones (Yasalar)

2) Decreta (Kararnameler)

3) Declarationes (Beyannameler)

Nostra Aetate ise Decreta kapsamında yayımlanan belgelerden biridir. Sadece beş paragraftan oluşan belge bu hali ile konsil külliyatı içerisinde oluşan en kısa metindir fakat içerik bakımından konsili en zorlayan belgedir.

Nostra Aetate, kilisenin tarihinde ilk defa diğer din mensuplarından olumlu bir dille söz etmesi nedeniyle dikkat çekmiştir. Bu kararla Katolik Kilisesi kendi inancını koruyarak diğer dinlerin kutsallığını da kabul etmektedir. Belge Müslümanlar, Yahudiler, Hindular ve Budistlerden bahseder. II. Vatikan Konsili bazen sadece Nostra Aetate’ye indirgendiği gibi, Nostra Aetate’de çoğu zaman Katolik-Yahudi ilişkilerine indirgenmektedir.

Nostra Etate’yi tam anlamıyla anlamak için Yahudi Katolik ilişkilerini ve Kilisenin durumunu incelememiz gerekmektedir.

Kilisenin Durumu

8. yüzyıla kadar Katolik Kilisesi bir devlet kurumuna benzer bir yapıya sahipti. Aldığı kararlar da bu minvalde gelişmekteydi ama 8. yüzyılda Frenk Kralı Pepin sayesinde kilise kendi toprakları olan bir devlet haline geldi. Bu durum Kiliseyi sadece dini değil siyasi arenanın da önemli bir aktörü haline getirdi. Fransız devrimi ile birlikte ortaya çıkan pek çok yeni “izm” ya kiliseye karşıydı, ya da kilise tarafından düşman olarak görülüyordu. Böyle karışık bir durumda olan kilisenin içinde bir bütün olup tek bir düşünceyi benimsemesi imkansızdı. Bundan dolayı Katolik Kilisesi ikiye ayrıldı: Bir tarafta modern dünyayla uzlaşmaya daha yakın, ya da en azından daha liberal bir görüşe meyledenler; diğer yanda modernizm ve türevlerine karşı katı bir şekilde karşı çıkanlar. I. Vatikan Konsili daha muhafazakar, modernizm düşmanı bir konsil iken, II. Vatikan Konsili çağdaşlaşma ve modern dünyaya açılmaya meyilli bir konsildi.

Yahudi-Hıristiyan ilişkileri

Katolik Kilisesi'nin geleneksel öğretisine göre Yahudiler İsa’nın çarmıha gerilmesinin baş sorumlularıydı ve bu yüzden “Tanrı Katili” (Deicide) olarak görülüyorlardı. İsa tekrar gelinceye kadar yeryüzünde eziyet çekmeleri de Tanrı’nın bir emri ve iradesiydi. Kilisenin “yenilenmesi” demek birçok alandaki geleneksel görüşlerini değiştirmek demekti ki buda kolay değildi. Bu açıdan bakıldığında II. Vatikan Konsili ve Nostra Etate’nin ilanı Katolik-Yahudi ilişkileri açısından büyük bir dönüm noktasını teşkil etmektedir.

Kilise Nostra Aetate ile birlikte Yahudilere karşı olan geleneksel görüşü yerine daha yeni ve uzlaşmacı bir yaklaşım benimsemiştir. 1994 yılında Vatikan ile İsrail devletlerinin birbirini tanımasıyla sonuçlanan sürecin Nostra Aetate ile başladığı söylenebilir. Kısaca Nostra Aetate, Katolik Kilisenin modernleşmesinin önünde bulunan en büyük engellerden biri olan Yahudi-Katolik sorununu çözmeye yönelik ilk adımdır.


#Nostra Aetate #Hristiyanlık #modernleşme
0
0
0
Kaynakça

Çoban, Bekir Zakir. “NOSTRA AETATE’NİN ARKAPLANI”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46 (15 Aralık 2017), 7-34. https://doi.org/10.21054/deuifd.404575

“(8) Nostra Aetate einfach erklärt - Zusammenfassung des vatikanischen Konzils auf Deutsch - Definition - YouTube”. Erişim 17 Ocak 2023. https://www.youtube.com/watch?v=H3obcaekZ3Q&ab_channel=selbstorientiert

“Nostra aetate”. Erişim 17 Ocak 2023. https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html


BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER