Konya Bilim Merkezi İlimge

Ebionitlik 101

 Yusuf Sevim
 2 dk  316

Hıristiyanlık, bugünden bakınca, Pavlus’un oluşturduğu teolojik doktrinin sistemleşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk dönem Hıristiyanlık tarihi incelendiğinde Yahudi-Hıristiyanlar ve putperest kökenli Hıristiyanlar şeklinde orijin olarak mensuplarının ikiye ayrıldığı görülür. Pavlus’un yorumu Hıristiyan dünyasında yaygınlık kazandıktan sonra Yahudi-Hıristiyanlık marjinalleşir. Yahudi-Hıristiyanlar Hz. İsa’yı mesih kabul etmekle Yahudilerden, Yahudi şeriatını uygulamakla Hıristiyanlardan farklılaşır.


Yahudi kökenli Hıristiyan mezheplerinden biri Nasuralar’dır. Hz. İsa ve tebaası hem kanonik kabul edilen Matta ve Yuhanna’da hem de apokrif metinlerde Nasura olarak adlandırılırlar. Başlangıçta dini emirleri gözetenler anlamında Nasuralar ismini taşıyan bu gruba daha sonra fakirler anlamına gelen Ebionitler adı verilmiştir.

Ebionitler, Hz. İsa gibi Yahudi toplumuna mensuptur. Yahudi şeriatına tamamen bağlı olup Şabat kurallarını uygularlar. Yahudilerle aralarındaki en önemli fark Hz. İsa’yı peygamber ve Mesih olarak kabul etmeleridir.


Ebionitler’in önderi Hz. İsa’nın kardeşi Sıddık Yakub’tur. Pavlus ile zıt bir İsa algısına sahiptirler. Pavlus’u samimiyetsiz ve dönek olarak görürler. Yahudiliğin ayin ve ritüellerini yerine getirirler. Yahudiliğin dini bayramlarını kutlarlar. Ekmek şarap ayininde bulunan ekmek ve şarabın Hz. İsa’nın eti ve kanı olduğu görüşünü ve Hz. İsa’nın uluhiyetini kabul etmezler.


Zahidane bir hayat Ebionitlik’te esastır. İdeal yaşamın bitkilerle beslenmek olduğunu savunurlar. Kan dökmeyi reddettikleri için et yemezler ve şarap içmezler. İslamiyet’te yer alan gusül abdestine benzer bir dini yıkanma geleneğine sahiptirler.

Kimi araştırmacılar Müslüman olmadan önce Hıristiyan olan ve İslam’a yakın bir hayat tarzı süren Selman-ı Farisi gibi kişilerin bu mezhepten olabileceğini söylemiştir.

Ebionitler; Kilise tarafından zındıklıkla itham edilmiş, heterodoks bir mezhep olarak görülmüştür. 5. yüzyıla kadar yaşadıkları ve bu tarihten itibaren bir kısmının Hıristiyan gruplara, bir kısmının gnostik gruplara katıldıkları düşünülmektedir. Günümüzde Ebionitlerin takipçisi kalmadığı söylense de bireysel Ebionitler veya Ebionit inancına yakın Hıristiyan gruplara rastlanmaktadır.

#ebionitlik #hıristiyanlık #yahudilik #yaşamayan mezhepler
0
0
0
Kaynakça

Gündüz, Şinasi. Hıristiyanlık. 2. baskı, Ankara: İsam Yayınları, 2007.

Hammad, Mani. Çağdaş İnançlar Düşünceler, Dinler, Mezhepler, Cemaatler, İdeolojiler, Felsefi ve Siyasi Akımlar. çev. Beşir Eryarsoy. İstanbul: Beka Yayınları, 2012.

Taşpınar, İsmail. “Ebiyonitler”. Derin Tarih Dergisi, 13 (4/2013): 49-53.

BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER